Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES
1.1 Linkerbaan Theorie: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Naritaweg 10, 1043 BX te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63760398.
1.2 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Linkerbaan Theorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus in een van de aangeboden categorieën.
1.3 Overeenkomst: De meest uitstrekkende benaming van uitvoerwerkzaamheden of andere inspanningsverplichtingen waarin Linkerbaan Theorie zich jegens de Cursist aaneenvoegt tot het verschaffen van theoriecursussen ter voorbereiding van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) theorie-examen en overige theoriecursussen alsmede enige ander goed of dienst die Linkerbaan Theorie aan de Cursist levert.
1.4 Het CBR theorie-examen: Het theorie-examen van toepassing op de categorie B waaraan de cursist deelneemt, wordt afgenomen door het CBR.
1.5 Website: de website linkerbaantheorie.nl dan wel de mobiele applicatie van Linkerbaan Theorie waarvan de Cursist gebruik maakt
1.6 Waardebonnen: vooraf aangeschafte tegoeden via de Website van Linkerbaan Theorie om delen van pakketten of hele pakketten aangeboden door Linkerbaan Theorie af te kunnen rekenen. Linkerbaan Theorie heeft twee soorten waardebonnen: cadeaubonnen en tegoedbonnen.

Artikel 2 ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Linkerbaan Theorie met betrekking tot een theoriecursus in de eerdere vermelde categorieën.
2.2 Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn beide partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.3 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan elektronische post communicatie, short message service communicatie, Whatsapp communicatie en gefaxte documenten.
2.4 De Cursist kan geen rechten aanvoeren aan het feit dat Linkerbaan Theorie deze algemene voorwaarden bestaanbaar geriefelijk toepast.

Artikel 3 AANBOD, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN AANMELDEN CURSIST
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Linkerbaan Theorie niet. De Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Linkerbaan Theorie gedane aanbieding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met aantoonbare wederkerige communicatie is de aanbieding bindend voor Linkerbaan Theorie.
3.2 De Cursist kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Linkerbaan Theorie dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3.3.a. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Cursist het aanbod van Linkerbaan Theorie op de eventueel daartoe door Linkerbaan Theorie aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Cursist afwijkt van het aanbod van Linkerbaan Theorie, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Linkerbaan Theorie schriftelijk anders aangeeft.
3.3.b. De Overeenkomst tussen Linkerbaan Theorie en de Cursist komt mede tot stand nadat de Cursist het inschrijfformulier heeft ingediend bij Linkerbaan Theorie en Linkerbaan Theorie de inschrijving heeft geaccepteerd, door middel van een schriftelijke bevestiging die naar de Cursist is verstuurd. Aanvullend dient de elektronische betaling volledig door de Cursist aan Linkerbaan Theorie voldaan te zijn (zie Artikel 7.2.a.).
3.3.c. Indien Linkerbaan Theorie voor 24 uur van aanvang van de theoriecursus geen schriftelijke bevestiging heeft verstuurd aan de Cursist, met betrekking tot het bevestigen van een aangevraagde theorieopleiding via het inschrijfformulier, kan de Cursist zonder kosten de Overeenkomst annuleren.
3.4 Na de wederzijdse acceptatie van de Overeenkomst is de Cursist aangemeld.
3.5 Een tot stand gekomen Overeenkomst kan alleen geannuleerd of verplaatst worden indien de Cursist dit uiterlijk 48 uur na ontvangst van de laatste schriftelijke bevestiging vanuit Linkerbaan Theorie teweegbrengt. Wanneer dit niet gedaan wordt, is Linkerbaan Theorie genoodzaakt om een clausule van € 50,- in rekening te brengen, mocht het niet meer mogelijk zijn om het aangevraagde CBR theorie-examen voor de Cursist te annuleren of verplaatsen.

Artikel 4 PLICHT CURSIST
4.1 De Cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden gehanteerde richtlijnen en schriftelijk ontvangen huisregels. Bijgeval de Cursist deze verplichting niet nakomt is Linkerbaan Theorie gevolmachtigd de Cursist de toegang tot de theoriecursus te onthouden, zonder dat Linkerbaan Theorie daarbij op enige wijze schadeplichtig moet voldoen aan de Cursist.
4.2 De Cursist dient zorg te dragen dat Linkerbaan Theorie alle correcte gegevens van de Cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie-examen aan te vragen. Mocht de Cursist hierin tekortschieten, dan is er geen schuld te wijten aan Linkerbaan Theorie.
4.3 De Cursist zal de door Linkerbaan Theorie eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
4.4 Potentiële schade aan eigendommen van Linkerbaan Theorie dient door Cursist vergoed te worden.
4.5 Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld verstaan, het ten aanzien van de Website of servers van Linkerbaan Theorie opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Linkerbaan Theorie.

4.6 De Cursist is gehouden Linkerbaan Theorie op diens verzoek alle informatie te verstrekken die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, waaronder mede begrepen de persoonsgegevens van de Cursist voor zover nodig is om hen een Account toe te kennen.

4.7 De geadverteerde slagingsgarantie geldt alleen indien de Cursist op tijd aanwezig is, actief meedoet tijdens de theoriecursus, goed uitgerust is, de vraag minimaal twee keer leest, de cursus en het CBR theorie-examen op dezelfde dag heeft gepland en de Nederlandse taal ruim voldoende beheerst. Mocht de Cursist niet voldoen aan één van deze eisen, dan vervalt de slagingsgarantie.

4.7.a. Indien de Cursist aantoonbaar aan alle voorwaarden van artikel 4.7 voldoet en het CBR theorie-examen de eerste keer niet voldoende afrondt heeft de Cursist het recht om 1 keer na het niet voldoende afgeronde CBR theorie-examen kosteloos deel te nemen aan de stoomcursus van Linkerbaan Theorie. De Cursist dient de nieuwe cursus binnen 24 uur na het eerste, niet voldoende afgeronde, CBR theorie-examen moment aan te vragen bij Linkerbaan Theorie. Indien de Cursist de nieuwe cursus na langer dan 24 uur na het eerste CBR theorie-examen moment aanvraagt vervalt de mogelijkheid tot een kosteloze stoomcursus.

4.7.b. Indien de Cursist het theorie-examen wederom niet succesvol afrondt na de tweede keer volgen van de Linkerbaan Theorie stoomcursus dient de Cursist het volledige cursusbedrag te voldoen om nogmaals deel te kunnen nemen aan de stoomcursus van Linkerbaan Theorie.

4.8 Indien de Cursist een opfriscursus heeft gereserveerd is het de verantwoordelijkheid van de Cursist om het juiste rijbewijsnummer in te voeren bij registratie. Indien het ingevoerde rijbewijsnummer bij registratie niet overeenkomt met het rijbewijsnummer op het rijbewijs van de Cursist kan deelname aan de opfriscursus geweigerd worden zonder restitutie van het volledig betaalde cursusbedrag.

Artikel 5 PLICHT LINKERBAAN THEORIE

5.1 Linkerbaan Theorie is genoodzaakt tot het aanbieden van deugdelijke theoriecursussen in de aangeboden categorieën.

5.2 Linkerbaan Theorie zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door een bekwaam / deskundig persoon.

5.3 Linkerbaan Theorie is genoodzaakt de schade te vergoeden van schade die door toedoen of een nalaten van Linkerbaan Theorie aan de kant van de Cursist is ontstaan en die de Linkerbaan Theorie aangerekend kan worden.

Artikel 6 DE WEBSITE

6.1 De Website biedt voor de Cursist de mogelijkheid het dienstenaanbod van Linkerbaan Theorie met betrekking tot theoriecursussen en/of aanverwante diensten te bekijken. De Cursist kan contact opnemen met Linkerbaan Theorie voor onder meer vragen of het sluiten van een Overeenkomst met betrekking tot de bedoelde diensten.

6.2 Linkerbaan Theorie spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Website te optimaliseren. Echter kan Linkerbaan Theorie niet garanderen dat de voorzieningen op de Website onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de Website constant probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Linkerbaan Theorie ter zake is uitgesloten.

Artikel 7 PRIJZEN EN BETALING

7.1 De door Linkerbaan Theorie aan de Cursist aangeboden prijs geldt per theoriecursus per Cursist, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.2.a. De Overeenkomst komt mede tot stand nadat de Cursist heeft voldaan aan de volledige betaalverplichting middels elektronische betaling binnen 48 uur na het ontvangen van de schriftelijke bevestiging. Aanvullend dient de Cursist het inschrijfformulier in te dienen bij Linkerbaan Theorie en deint Linkerbaan Theorie de inschrijving te accepteren door middel van een schriftelijke bevestiging aan de Cursist (zie artikel 3.3.a.).

7.2.b. In geval de een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de alsdan door Linkerbaan Theorie op de factuur vermelde termijn. In die gevallen is Linkerbaan Theorie, voorts gerechtigd per factuur € 10,- administratiekosten in rekening te brengen.

7.3 De door Linkerbaan Theorie gehanteerde prijzen, in Overeenkomsten en aanbiedingen zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Evengoed zijn de opgegeven prijzen inclusief mogelijke in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.

7.4 Linkerbaan Theorie is gerechtigd om de aan de Cursist toekomende facturen uitsluitend per elektronische post communicatie beschikbaar te stellen.

7.5 Mits de Cursist niet deelneemt aan de theoriecursus en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in het artikel 3.4, is de cursist het gehele cursusbedrag verschuldigd aan Linkerbaan Theorie.

7.6 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Linkerbaan Theorie gemaakt mits Linkerbaan Theorie op welk dan ook wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Cursist verwikkeld raakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de Cursist.

7.7 Bijgeval Linkerbaan Theorie overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 7.5 wordt al datgene door de Cursist aan Linkerbaan Theorie verschuldigd is, meteen en compleet opeisbaar.

Artikel 8 WAARDEBONNEN

8.1 Een aangeschafte waardebon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na betaaldatum. Voorbeeld: waardebon betaald op 1 januari 2020 is geldig tot en met 1 januari 2021. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur kunnen waardebonnen verstrekt door Linkerbaan Theorie niet voor een aankoop worden gebruikt en kan de ongebruikte restwaarde niet worden terugbetaald.

8.1.a Aangeschafte waardebonnen worden eenmalig binnen 24 uur na betaling via de mail verstuurd naar het e-mail adres zoals opgegeven bij de betaling.

8.1.b Bij het bestellen van een Linkerbaan Theorie waardebon geldt de verplichting om een correct e-mailadres te verstrekken. Indien het door de aankoper verstrekte e-mailadres niet kan worden bevestigd, behoudt Linkerbaan Theorie zich het recht voor om de levering van de waardebon te weigeren.

8.1.c Indien de e-mail inclusief aangeschafte waardebon niet binnen 24 uur na betaling aankomt kan dit binnen 48 uur na betaling worden aangegeven bij Linkerbaan Theorie. Indien dit later dan 48 uur wordt aangegeven vervalt de aankoop.

8.2 Elke waardebon uitgegeven door Linkerbaan Theorie heeft een unieke referentiecode. Indien deze referentiecode afwijkt van de referentiecode in de administratie van Linkerbaan Theorie is de waardebon ongeldig.

8.3 Aangeschafte waardebonnen dienen als gift aan een derde partij te worden gegeven. Deze partij kan na uitgifte van de waardebon enkel door Linkerbaan Theorie aangepast worden.

8.4 Aangeschafte waardebonnen kunnen niet voor contanten of andere valuta worden ingewisseld.

8.5 Aangeschafte tegoedbonnen worden gebruikt om een deel van het gekozen pakket te voldoen. Het restbedrag van het gekozen pakket dient door de ontvanger van een Linkerbaan Theorie tegoedbon voor aanvang van de Cursus te worden voldaan door middel van een betaallink. Indien het restbedrag van de desbetreffende Cursus niet binnen 24 uur na reserveren van de cursus is voldaan wordt deelname geweigerd.
8.6 De minimumwaarde van waardebonnen uitgegeven door Linkerbaan Theorie is € 10,- en de maximale waarde van een waardebon is €139,99. Wanneer de waardebon uitgegeven door Linkerbaan Theorie de waarde van € 0,- bereikt is deze niet meer geldig.
8.7 Linkerbaan Theorie is niet aansprakelijk voor aangeschafte Linkerbaan Theorie waardebonnen die verloren zijn gegaan, gestolen, beschadigd of onleesbaar zijn geworden.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Linkerbaan Theorie is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Cursist door toedoen of nalaten van Linkerbaan Theorie mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

Artikel 10 OPSCHORTING EN ONTBINDING
10.1 Linkerbaan Theorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten aanzien van de Cursist mits Linkerbaan Theorie daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuldvan Linkerbaan Theorie. Net zomin als krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Voorts is Linkerbaan Theorie bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien na het sluiten van de Overeenkomst Linkerbaan Theorie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cursist zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig zal nakomen.
10.3 Linkerbaan Theorie is nimmer aansprakelijk voor de volgende schade: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Linkerbaan Theorie geleverde dienst.
10.4 Op voorwaarde dat Linkerbaan Theorie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Linkerbaan Theorie gering tot directe schade.
10.5 De cursist vrijwaart Linkerbaan Theorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
10.6 Nimmer wordt door de Cursist aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Linkerbaan Theorie op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van Linkerbaan Theorie, de Website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Linkerbaan Theorie, zijn licentiegevers. Het is de Cursist verboden dit materiaal te kopiëren, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan in verband met het normale gebruik van de Website en het Account.

Artikel 12 SLOTBEPALINGEN
12.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Linkerbaan Theorie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 De Cursist en Linkerbaan Theorie zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.